Sede electrónica Concello das Somozas

15:53:16 Domingo 13 de xuño 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas a familias para material escolar para o curso 2020/2021

Non hai convocatorias abertas actualmente

O procedemento "Solicitud de axudas a familias para material escolar para o curso 2020/2021" ten por obxecto xestionar e controlar as axudas e subvencións solicitadas polos cidadáns ao Concello.

O obxecto e regular a convocatoria para a concesión de axudas destinadas a adquisición de libros de texto, material escolar complementario, có fin de promover o principio e igualdade no exercicio do dereito á educación e compensar ás familias para facer fronte aos gastos derivados da escolarización dos seus fillos e fillas matriculados nos cursos de Educación Infantil e Educación Primaria, todo nos termos establecidos no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, no regulamento de servizos das corporacións locais, na Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, na Lei 38/203, do 7 de novembro, xeral de subvencións,no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Calquera persoa física que desexe solicitar unha axuda para material escolar ao Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Sie o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

Prazo. As solicitudes presentaranse no prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte á publicación destas bases no BOP. (do 28 de outubro ao 17 de novembro)

 • Solicitude segundo o modelo establecido.
 • Fotocopia do D.N.I. do/a solicitante, parella ou cónxuxe e fillos/as.
 • Fotocopia do/s Libro/s de Familia (completos).
 • Declaración do IRPF do exercicio 2019 (completa) do/a solicitante e cónxuxe/parella.
 • No caso de non presentala, Certificado de Imputacións de Rentas expedido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Xustificante da matrícula do presente curso, ou certificado do Centro Educativo.
 • Declaración do conxunto de tódalas solicitudes efectuadas ou concedidas para a dita finalidade das distintas administracións públicas ou organismos privados competentes, segundo o modelo establecido.
 • Certificados de atoparse ao corrente nas obrigas tributarias en xeral e, en concreto co Concello das Somozas, e coa Seguridade Social, e de estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións; ou autorizar ao Concello a obter esta información, segundo o modelo establecido.(Unha por cada proxenitor/a)
 • Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para obter subvencións que se establecen no artigo 13.2 da Lei 38/2003 xeral de subvencións, e de non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello das Somozas, segundo o modelo establecido.
 • Se é o caso, documentación acreditativa da ausencia do fogar familiar dalgún dos proxenitories: familia monoparental (con certificado acreditativo), separación/divorcio, viuvez, orfandade, etc.
 • Certificación bancaria do número de conta onde se vaia facer o ingreso da axuda concedida, terá que ser titular a persoa solicitante.

Nome: Solicitude de axudas a familias para material escolar para o curso 2020/2021.

Unidade tramitadora: Intervención.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.